Tulosta

Sivukartta

Eesti Spaaliit


KYLPYLÄHOTELLIEN KATEGORIAT JA LUOKITUSTEN ANTAMINEN


1. VIRON KYLPYLÄHOTELLIEN KATEGORIAT JA LUOKITUKSET


1.1. Viron kylpylähotellien kategoriat

1. kategoria Terveyskylpylähotelli (medical spa hotel)
2. kategoria Spa- tai hyvänolon-spa-hotelli (spa / wellness spa hotel)
3. kategoria Terveyskylpylä- ja hyvänolon-spa-hotelli (medical & wellness spa hotel)


1.2. Viron kylpylähotellien tasot

Kylpylähotellit käyttävät hotellien tapaan luokittelua, jossa tasot ilmaistaan tähdillä:

xxxxx viiden tähden hotelli eli luksushotelli
xxxx neljän tähden hotelli
xxx kolmen tähden hotelli
xx kahden tähden hotelli
x yhden tähden hotelli eli tunnustettu hotelli

Tekstin ja kuvien painate- ja internetsivusommittelussa tähtiä käytetään yhdessä Viron kylpyläliiton logon kanssa.

1. kategoria
Terveyskylpylähotelli (medical spa hotel)

Kategorian kuvaus:
Terveyskylpylähotelli on tunnustettu hotelli, jolla on toimilupa sairaalan ulkopuoliseen lääkärihoidon antamiseen ja joka oman erikoistumisensa mukaan tarjoaa etupäässä monipuolisia kuntoutushoito-, terveysruokavalio- ja muita terveyskylpyläpalveluita (esim. hoitohieronta, lääkintävoimistelu, lääkintävoimistelu altaassa jne.).

2. kategoria
Spa- tai hyvänolon-spa-hotelli (spa / wellness spa hotel)

Kategorian kuvaus:
Spa- tai hyvänolon-spa-hotelli on tunnustettu hotelli, joka oman erikoistumisensa mukaan tarjoaa monipuolisia hoito-, rentoutus- ym. spa-palveluita. Kyseisillä hotelleilla ei ole toimintalupaa sairaalan ulkopuoliseen lääkärihoidon antamiseen. Terveyskylpylähoitoja ei tarjota, vaan spa-palvelut ovat rentouttavaa ja virkistävää laatua (kuten sauna, voimistelu, vartalohoidot, jooga, lääkekasvien ja muiden tuotteiden käyttö terveyden kohentamiseksi sekä muut vaihtoehtomenetelmät).


Huomioitavaa:
Hyvänolon-spa-konsepti (wellness spa) edellyttää erittäin korkeaa laatua ja palvelutasoa, henkilökohtaista palvelua, monipuolista spa-palveluiden valikoimaa sekä kohderyhmään orientoitumista. Näin ollen hyvänolon-spa'ksi pyrkivän kylpylän pitää täyttää vähintään kolmen tähden vaatimustaso.


3. kategoria
Terveyskylpylä- ja hyvänolon-spa-hotelli (medical & spa / wellness spa hotel)

Kategorian kuvaus:
Terveyskylpylä- ja hyvänolon-spa-hotelli on tasokas hotelli, jossa tarjotaan sekä terveyskylpylä- että hyvänolon-spa-palveluita. Eri kylpylähotellikategorioiden yhdistelmä tulee kyseeseen silloin, kun hotelli haluaa kehittyä sekä laadukkaana terveyskylpylänä että hyvänolon-spa'na.


Luokitus (tähdet) voidaan 3. kategoriassa myöntää, jos:
1) Majoitusliike kuuluu hotelli-kategoriaan;
2) Yritys täyttää terveyskylpylä-kategorian vaatimukset (Liite 2) ja lisävaatimukset (Liite 3) sekä 2. kategorian spa-hotellille asetetut vaatimukset .

Kaikissa kategorioissa voidaan tavoitteena oleva luokitus (tähdet) saavuttaa vain, kun kulloisenkin kategorian kaikki sekä hotellille että kylpylälle asetetut vaatimukset täyttyvät.


Esimerkiksi:
• Jos terveyskylpylähotelli haluaa hakea kolmea tähteä, sen pitää täyttää majoitusliikkeen hotelli-kategorian vaatimukset ja terveyskylpylälle asetetut kolmen tähden vaatimukset.
• Jos kylpylähotelli haluaa hakea kahta tähteä, sen pitää täyttää majoitusliikkeen hotelli-kategorian vaatimukset ja terveyskylpylälle asetetut kahden tähden vaatimukset.
• Jos kylpylähotelli haluaa hakea luokitusta sekä terveyskylpylöiden että hyvänolon-palveluiden kategorioissa, sen pitää niin hotellin, terveyskylpylän kuin hyvänolon-palveluiden osalta vastata vähintään kolmen tähden vaatimustasoa.

2. KYLPYLÄHOTELLIEN LUOKITUSKOMISSION SÄÄNNÖT JA LUOKITUSTEN ANTAMINEN


2.1. Kylpylähotellien luokituskomission säännöt ja luokitusten antaminen.


Luokituksenantamisoikeus on Viron kylpyläliitolla (Eesti SPA Liit, ESPAL).

Kylpylähotellien luokituskomission säännöt ja luokitusten antaminen


I YLEISTÄ

Kylpylähotelliluokituksen (tähtien) antamisen edellytyksenä on:
1) hotelliluokituksen lisävaatimusten täyttyminen (Liite 1) sekä
2) lisäksi vastaavan kylpyläkategorian luokitusvaatimusten (Liite 2) ja lisävaatimusten (Liite 3) täyttyminen.

Haettu luokitus voidaan myöntää, jos sekä hotellin että kylpylän vastaavan kategorian ja luokituksen vaatimukset täyttyvät.

1. Kylpylähotellien luokituskomissio (edempänä Komissio) on ESPAL:n hallituksen nimeämä komissio, jonka tehtävänä on kylpylähotellikategorioiden määrittely, luokitusvaatimusten laatiminen ja muokkaaminen, kylpylähotelliluokitusten myöntämisestä ja epäämisestä päättäminen sekä muun, luokittelujärjestelmän toiminnan kannalta tarpeellisen työn järjestäminen voimassaolevan Matkailulain ja muiden oikeussäädösten tätä aihepiiriä säätelevien vaatimusten ja ESPAL:n hallituksen päätösten nojalla.

2. Komission kokoonpanon vahvistaa ESPAL:n hallitus. Komissiossa on seitsemän (7) jäsentä. Vähintään yhden Komission jäsenen on oltava Viron matkailuyritysten liiton (ETFL) edustaja. Komission kokoonpano on voimassa toistaiseksi ja se tarkastetaan kerran vuodessa.

3. Komission teknisestä palvelusta vastaa ESPAL.

II KOMISSION TYÖJÄRJESTYS

4. Komission toimintaa johtaa puheenjohtaja, jonka ESPAL:n hallitus nimittää Komission ehdotuksen huomioiden. Yleensä Komission puheenjohtaja on ESPAL:n esityksestä nimitetty Komission jäsen. Puheenjohtajan poissa ollessa Komission työtä johtaa varapuheenjohtaja, joka yleensä on ESPAL:n edustaja.

5. Komission asiakirjojen moitteettomuudesta vastaa Komission sihteeri. Komission sihteeri osallistuu Komission työhön ilman äänioikeutta. Komission sihteerin velvollisuuksista voi huolehtia myös joku Komission jäsenistä, jos hallitus niin päättää.

6. Komission päätöksenteko tapahtuu Komission kokouksessa. Komissio on päätösvaltainen, kun kokoukseen osallistuu yli puolet Komission jäsenistä. Komission päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kokousta johtaa ja päätökset allekirjoittaa Komission puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänten jakautuessa tasan Komission puheenjohtajan kanta ratkaisee, tämän poissa ollessa varapuheenjohtajan kanta.

7. Komission kokoukset järjestetään tarpeen mukaan, mutta jos vaatimuksia vastaavia luokitushakemusia on saapunut, vähintään kerran neljännesvuodessa.

8. Kylpylähotellin luokituksen myöntämisestä ja epäämisestä päätetään Komission kokouksessa ottaen huomioon arviointikomission tai jälkitarkastuksen suorittaneen komission esitykset. Tarvittaessa Komissio antaa tulkintoja luokitusvaatimusten soveltamisesta.
Komission päätöksistä tai toiminnasta voi esittää valituksen ESPAL:n hallitukselle, joka tekee asiassa päätöksen 3 kuukauden kuluessa valituksen saapumisesta.

9. Luokitusvaatimuksia muutettaessa ja kylpylähotelliluokituksen myöntö- tai epäyspäätöksen uudelleenkäsittelyssä vaaditaan päätöksentekoon Komissiossa 2/3 äänten enemmistö.
Luokitusvaatimusten muutokset samoin kuin Luokituskomission sääntöjä koskevat muutokset vahvistaa ESPAL:n hallitus Komission esityksestä.

10. Komission jäsenet ja asiantuntijat voivat saada työstään voimassaolevan päätöksen mukaisen korvauksen.

11. Komission velvollisuus on taata kylpylähotellien luokitusvaatimusten, luokitusmenettelyn, ehtojen, luokiteltujen hotellien listan ja muun tarpeellisen informaation julkisuus ja saatavuus kaikille halukkaille (julkaiseminen kotisivulla).

III KOMISSION TYÖETIIKKA

12. Tarkastusta, joka koskee sitä, miten kylpylähotelli vastaa haettua tai myönnettyä luokitusta, eivät voi suorittaa Komission jäsenet, joilla on taloudellisia tai muita intressejä suhteessa tarkastettavaan hotelliin. Kylpylähotellin hakemasta luokituksesta päättämiseen eivät voi osallistua Komission jäsenet, joilla on taloudellisia tai muita intressejä suhteessa luokitusta hakevaan kylpylähotelliin. ESPAL:n hallituksen jäsenet, jotka ovat Komission jäseniä, eivät osallistu Komission päätöksistä tai toiminnasta tehtyjen valitusten käsittelyyn.

13. Komission jäsenillä on Komission kokouksissa oikeus tehdä julkilausumia käsiteltävissä asioissa sekä vaatia oman, selvästi ja kaikille ymmärrettävästi esitetyn eriävän mielipiteensä kirjaamista kokouspöytäkirjaan.

14. Komission jäsenillä on vaitiolovelvollisuus koskien kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä ja muiden Komission jäsenten esittämiä mielipiteitä ja kantoja. Komission jäsen on vapaa vaitiolovelvollisuuden vaatimuksesta vain kokouksen pöytäkirjaan kirjatun eriävän mielipiteen rajoissa.


IV LUOKITUSMENETTELY

15. Luokitusta hakeakseen hakija esittää Komission vahvistaman muodon mukaisen luokitushakemuksen ja spa-luokituksen myöntämisen edellytyksenä olevan vaatimustaulukon täytettynä (liite 2).

16. Luokituksen voimassa ollessa esitetty luokituksen muutoshakemus käsitellään kuten uusi hakemus.

17. Komission puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri tutustuvat luokitushakemuksiin ja päättävät, otetaanko hakemus jatkokäsittelyyn.
Puutteellisesti täytetty hakemus palautetaan hakijalle.

18. Kylpylähotellin ja haetun luokituksen vastaavuuden tutkii arviointikomissio. Arviointikomissioon voivat kuulua Komission määräämällä menettelytavalla testatut ja Komission päätöksellä vahvistetut asiantuntijat. Arviointikomissiossa on vähintään kolme jäsentä, joista vähintään yksi on Komission jäsen. Arviointikomission kokoonpanon päättää Komission puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jokaisen luokitushakemuksen osalta erikseen. Arviointiin voivat halutessaan tai hakijan esityksestä osallistua yhteistoiminnassa arviointikomission kanssa myös hotellin sijaintikunnan mukaisen maakuntahallinnon, kunnallishallinnon, pelastuslaitoksen ja muiden instituutioiden edustajat.

19. Komission edustaja informoi hotellia tarkastuspäivästä.

20. Arviointikomissio esittää Komissiolle arvionsa haetun luokituksen ja kylpylähotellin vastaavuudesta vahvistetun muodon mukaan kirjallisesti. Arvion arviointikomissio voi esittää joko yhteisesti tai sen jokainen jäsen erikseen. Yhteinen arvio pitää olla kaikkien tarkastukseen osallistuneiden komission jäsenten allekirjoittama, arviointikomission jäsenten eriävät mielipiteet joko koko arviosta tai sen yksittäisistä osista pitää tuoda ilmi erikseen.

21. Arviointikomission pitää kertoa hakijalle arvionsa haetun luokituksen ja kylpylähotellin vastaavuudesta tai selvästi muotoilla syyt, miksi kylpylähotelli ei vastaa hakemansa luokituksen vaatimuksia sekä esittää selvästi ja ymmärrettävästi, mitkä ovat ne puutteet, jotka luokituksen myöntämisen estävät ja jotka korjattaessa hakemuksen hyväksyminen tulee kyseeseen. Puutteiden korjaamiselle arviointikomissio määrää yhteisymmärryksessä hakijan kanssa aikarajan, joka on enimmillään kaksi kuukautta. Jos puutteita ei ole korjattu määräaikaan mennessä, voi jälkitarkastusta suorittava komissio esittää Komissiolle kyseisen luokitushakemusmenettelyn päättämistä.

22. Kylpylähotellin luokitustarkastus pitää olla suoritettu kahden kuukauden kuluessa vaatimuksia vastaavan hakemuksen saapumisesta. Luokitushakemuksesta tehdään päätös (luokituksen myöntäminen tai myöntämättä jättäminen) seuraavassa Komission kokouksessa kylpylähotellin luokitustarkastuksen jälkeen. Jos tarkastuksessa ilmenee puutteita, päätös tehdään seuraavassa mahdollisessa Komission kokouksessa, kun puutteiden korjaamista koskeva jälkitarkastus on suoritettu.

23. Arviointikomission tarkastaman kylpylähotellin hakemuksen ottamisesta Komission kokouksen esityslistalle päättää Komission puheenjohtaja (varapuheenjohtaja). Jos hakija ei ole samaa mieltä arviointikomission suorittamassa luokitustarkastuksessa löytyneistä puutteista, hakijalla on oikeus vaatia erimielisyyksien käsittelyä Komission kokouksessa arviointikomission arviosta huolimatta. Hakemus otetaan käsittelyyn hakemuksen saapumisen jälkeen seuraavassa Komission kokouksessa.

24. Luokitusta hakevan kylpylähotellin edustajalla on oikeus osallistua Komission kokoukseen, jossa hotellin hakemusta käsitellään. Tarvittaessa Komissio voi kutsua osallistumaan päätöksentekoon oman näkemyksensä mukaan tai luokituksen hakijan esityksestä myös muiden instituutioiden edustajia, jos näiden läsnäolo voi lisätä päätöksenteon objektiivisuutta.

25. Jos yli puolet Komission jäsenistä perustellusti sitä vaatii, Komission puheenjohtajan pitää kahden viikon kuluessa hotellin luokitushakemuksen käsittelemisestä Komission kokouksessa järjestää täydentävä tarkastus, jotta hotellia voi arvioida toinen arviointikomissio.

26. Komissiolla on oikeus suorittaa kylpylähotellin luokituksen voimassa ollessa jälkitarkastus ja sen tuloksena, mikäli kylpylähotelli ei vastaa luokituksen perustana olevia vaatimuksia, päättää kokouksessa kylpylähotellin luokituksen epäämisestä.
Jälkitarkastuksen suorittavassa komissiossa pitää olla vähintään kaksi jäsentä, joista vähintään yhden pitää olla Komission jäsen. Jälkitarkastus voidaan suorittaa yllätystarkastuksena.

27. Kylpylähotellille myönnetään luokitus viideksi vuodeksi. Luokituksen voimassa ollessa hotellin pitää tiedottaa Komissiolle kaikista hakemuksessa esitettyjen, kylpylähotellia luonnehtivien tietojen muutoksista ja omistussuhteiden tai operaattorin muuttuessa varmistaa halunsa säilyttää saavutettu luokitus.

28. Kylpylähotellin hakemaa luokitusta myönnettäessä hotellin pitää vastata majoitusliikkeille asetettuja yleisvaatimuksia ja hotellille asetetuissa luokitusvaatimuksissa vastaavalle luokitukselle esitettyjä perusvaatimuksia sekä 2/3:aa täydentävistä vaatimuksista ja lisäksi vastaavan kylpylä-kategorian luokitusvaatimuksia. Luokitushakemuksen käsittelyn, luokituksen myöntämisen ja omistamisen pakollinen ennakkoehto on kylpylähotellin liittyminen luvanvaraisten elinkeinojen rekisteriin (Majandustegevuse register ) hotellina.

29. Komissio voi tehdä poikkeuksia pakollisten ja täydentävien vaatimusten täyttämiseen vain luokitusvaatimuksissa sallittujen poikkeusten rajoissa. Komissio voi luokitusta myöntäessään tehdä poikkeuksia yksittäisten luokitusvaatimusten täyttämisen osalta, jos niiden täyttäminen on objektiivisin perustein epätarkoituksenmukaista eikä se Komission yksimielisen näkemyksen mukaan vaikuta vastaavan luokitustason kylpylähotellien asiakkailleen tarjoamaan palvelutasoon tai jos jonkin tietyn palvelun tavanomainen tarjoaminen on kylpylähotellissa ratkaistu toisin ja siitä on informoitu asiakkaita.

30. Komissio voi kieltäytyä myöntämästä kylpylähotellille haettua luokitusta, jos kylpylähotelli teknisesti täyttää kaikki luokitusehdot, mutta arviointikomission subjektiivisen arvion perusteella kylpylähotellin kunnossapito, laitteiston ja rakennusten sekä kalusteiden laatu ja luksustaso eivät vastaa yleensä saman luokituksen hotelleissa hyväksyttyä tasoa tai jos Komission yksimielisen näkemyksen mukaan palvelutaso ei vastaa yleensä saman luokituksen hotelleissa hyväksyttyä tasoa.
Arviointikomission subjektiivinen arvio ei tarkoita, että luokitushakemusta ei käsiteltäisi Komission kokouksessa. Arviointikomission subjektiivinen arvio esitetään hotellien luokitusmenettelyssä käytetyn hotellin kunnossapidon ja huolitelluuden arvioinnin taulukolla (Liite 2) ja vastaavalla kylpylän arviointitaulukolla (Liite 4).

31. Komission myöntävän luokituspäätöksen seurauksena hakijalle annetaan luokituksen saamisesta kertova todistus. Todistuksen allekirjoittavat Komission puheenjohtaja ja ESPAL:n hallituksen puheenjohtaja.

32. Luokituksen voimassa ollessa kylpylähotellilla on oikeus käyttää luokitustaan vastaavia tähtiä tekstin ja kuvien painate- ja internetsivusommittelussa yhdessä ESPAL:n logon kanssa. Yhden tähden hotelli voi käyttää nimitystä "tunnustettu terveyskylpylähotelli" tai "tunnustettu spa-hotelli" ilman tähteä.

Luokitustodistus tai kopio siitä pitää olla kylpylähotellissa esillä näkyvällä paikalla.

33. Luokituksen saaneen kylpylähotellin tiedot ovat esillä luokitelluista hotelleista kertovalla ESPAL:n kotisivulla.

34. Luokitusvaatimusten muutokset pitää julkistaa vähintään kolme kuukautta ennen kuin ne astuvat voimaan. Ennen luokitusvaatimusten muuttumista myönnetty luokitus on voimassa voimassaoloajan loppuun asti.

35. Luokitusta hakeva kylpylähotelli maksaa luokitusmenettelystä aiheutuneet kulut ESPAL:n hallituksen vahvistaman hinnaston mukaan. Luokitusmenettelyn kulut tai hinnaston mukaan määrätyn osan siitä hakija maksaa ennen kuin luokitushakemus otetaan käsittelyyn. Jos luokitusta ei myönnetä, hotellille ei palauteta luokitusmenettelyn kulujen sitä osaa, joka hinnaston mukaan kului hakemuksen käsittelemiseen ja luokitusvaatimusten täyttämisen tarkastamiseen. Luokitustodistus annetaan hakijalle sen jälkeen, kun luokitushakemusmenettelyn kulut on kokonaisuudessaan maksettu.

 

2007 Eesti Spa Liit | Kõik õigused kaitstud, loata kopeerimine keelatud. info@estonianspas.eu